Engagement inzake voldoende aanwezigheid- Engagement inzake voldoende aanwezigheid

Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen 's ochtends en 's middags op tijd naar school te brengen en hun kleuter(s) regelmatig naar school te laten gaan. Voor kleuters die frequent afwezig zijn wordt een afwezigheiddossier opgestart. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de schooltoelage wordt ingehouden of teruggevorderd. Indien uw kleuter meerdere dagen afwezig is owv ziekte zou het fijn zijn dat de juf hiervan op de hoogte gebracht wordt.

Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding

Het team van kleuterleidsters van onze school krijgt ondersteuning van een zorgteam. Deze personen zijn samen met de leidsters en de leermeester lichamelijke opvoeding begaan met de totale ontwikkeling van uw kleuter. Zij overleggen meerdere keren per schooljaar, leggen alle resultaten en gegevens uit observaties, activiteiten, testen , informatie van thuis, … naast mekaar en plannen indien nodig interventies naar individuele kleuters of kleine groepjes kinderen. Hiermee tracht onze school alle kleuters een maximale ondersteuning te bieden in hun groei naar schoolrijpheid. Wij vragen u als ouders dan ook ons hierin te steunen en ons het nodige vertrouwen te geven. 

Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school

In onze school spreken wij Nederlands. Kleuters die anderstalig zijn,hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. We moedigen kleuters aan om Nederlands te leren. Kleuters kunnen extra gestimuleerd worden door aan te sluiten bij een Nederlandstalige jeugd- of sportbeweging, naar Nederlandstalige radio en/of TV te luisteren en Nederlandstalige boeken voor te lezen. Dit engagement wordt verondersteld omdat ouders hun kleuter inschrijven in een Nederlandstalige school.