De school heeft een verzekering:
burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de leerkrachten;
lichamelijke ongevallen van de leerlingen;
De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens alle schoolactiviteiten en op weg naar en van de school. Die weg moet de kortste, veiligste weg zijn;
Ze zijn ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid zolang ze onder toezicht staan van het onderwijzend personeel of van een toezichter aangesteld door de school, b.v. in de rijen, tijdens een leerwandeling, op schoolreis;
Daarbuiten blijven de ouders burgerlijk aansprakelijk voor de daden van hun kinderen. Bij mogelijke ongevallen dient een beroep gedaan te worden op uw familiale verzekering;
Elk schoolongeval moet gemeld worden door middel van een ongevallenverklaring, opgemaakt door de schooldirectie en ingevuld door de behandelend geneesheer (eventueel kan dit ook een oog- of een tandarts zijn);
Ieder schoolongeval of ongeval op weg naar of van school naar huis dient dezelfde dag aan de directeur gemeld te worden. (Indien afwezig aan een leerkracht of de administratief bediende ). Een ongeval op school dient door het kind gemeld te worden aan de leerkracht of aan de leerkracht of toezichter op de speelplaats. Bij een ongeval op weg naar of van de school kan een getuige steeds nuttig zijn;
De verzekeringspremie wordt door de school betaald. De schoolverzekering komt tussen voor het gedeelte dat niet door uw mutualiteit wordt terugbetaald. Ook erelonen worden terug betaald indien ze niet meer bedragen dan de vastgestelde barema’s. De kinderen zijn verzekerd tegen elk lichamelijk letsel;
Materiële schade zoals kleerscheuren of een kapotte schooltas, … worden nooit vergoed. Voor brillen is er een bijzondere regeling, nl. de glazen worden integraal terugbetaald en voor het montuur is er een maximum van € 25 per schadegeval.