Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Er dient wel gesteld dat dit voor een basisschool minder van toepassing is dan voor een secundaire school maar het decreet voorziet dit en wij dienen ons aan deze wettelijke bepalingen te onderwerpen. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel genomen worden (en / of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.)