Sociaal-Economische Status  (SES)

GOKDe overheid voorziet extra lestijden voor leerlingen die tot een bepaalde doelgroep behoren. Deze kinderen moeten minimum 10 % uitmaken van onze scholieren. Deze kinderen moeten aan één van onderstaande criteria voldoen:

 • het gezin leeft van een vervangingsinkomen
 • de leerling wordt buiten het eigen gezinsverband opgevangen; 
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • het opleidingsniveau van de moeder;
 • de thuistaal is niet Nederlands.

Om zoveel mogelijk kinderen een helpende hand te bieden zal onze aandacht voornamelijk gaan naar het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.

Agenda

agenda

De agenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen thuis en school. We vragen onze ouders dan ook deze regelmatig in te kijken en berichten voor de leerkrachten hierin te noteren. Ieder schooljaar zetten de kinderen een stap verder om hun agenda doeltreffend te gebruiken.

Ook beogen we het ‘zelfstandig, planmatig’ leren. Als ‘rode draad’ hanteren we de “LEERWIJZER” . Het concept ‘leren leren’ zit hier deskundig en stapsgewijs in verweven. De principes van de agenda sluiten nauw aan bij de visie van onze school. 
De geïntegreerde aanpak is opgebouwd rond 6 items:

1. Ik plan 4. Ik ken mezelf
2. Ik concentreer me 5. Samen sterker
3. Ik train mijn geheugen 6. Een gezonde levensstijl

 

Samenstelling klasgroepen

Het is de school die instaat voor de indeling van de leerlingengroepen. Ieder schooljaar worden de leerlingen opnieuw ingedeeld. In het kader van de sociale vaardigheden gaat de school ervan uit dat kinderen moeten leren omgaan met alle kinderen (grondhouding binnen de leefregels). Rekening houdend met volgende criteria worden de groepen samengesteld:

 • Evenredige verdeling jongens – meisjes
 • Evenwaardige klasgroepen (intellectueel, motorisch, emotioneel, sociaal)
 • In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met enkele vriendschapsbanden.

Het zijn de leerkrachten die de klasgroepen samenstellen. De directie bepaalt welke groep aan welke leerkracht wordt toevertrouwd. De nieuwe samenstelling wordt bekend gemaakt op de dag dat de zomerrapporten worden uitgereikt (eind juni). Indien ouders het niet eens zijn met de nieuwe samenstelling kunnen zij schriftelijk een gemotiveerd tegenvoorstel indienen, dit binnen de 7 dagen. 

(Verdere info in het schoolreglement)

Rookverbod

In onze school, zowel binnen als buiten, geldt ten allen tijde het rookverbod.

Samen-Leren-Leven-Plan

Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart. Om dit voor ieder kind te kunnen waarborgen zetten we een reeks van procedures uit om dit in goede banen te leiden. Wanneer het om de een of andere reden misloopt, oa bij pesten, hanteren we enkele ‘tools’ om dit aan te pakken. Meer duiding is terug te vinden in het Samen-leren-leven-plan. We staan voor een nauwe samenwerking met de ouders en rekenen er ook op dat ouders ons contacteren als ze een vermoeden hebben dat er wat hapert.

PAleiSregels

Wij zijn een school die staat voor ‘structuur’. Ons PAleiS kan je immers beschouwen als ‘een maatschappij in het klein’. Om alles in goed banen te leiden zijn er regels en afspraken nodig. Deze staan gebundeld in de PAleiSregels, in een aparte rubriek. We zetten hier wel de vijf pijlers, waarop deze regels gestoeld zijn op een rij:

 1. Respect (respect is als een echo: wat je geeft, krijg je terug)
 2. Groeien (samen willen we vooruit en bouwen aan de wereld)
 3. Gevoel (ieder is uniek en wordt aanvaard hoe hij/zij is)
 4. Vrij maar verantwoordelijk (we houden allen van vrijheid, doch samen leven doet ons keuzes maken: keuzes in het voordeel van iedereen)
 5. Samen (in de school leef-leer je niet alleen, we gaan er samen voor!)