Algemene informatie van Agenda tot Zwemmen

 

 

Aanwezigheden

Aanwezigheden

Leerlingen uit de lagere school zijn leerplichtig.  Op de aanwezigheden van de kinderen kijkt de overheid streng toe. Vanzelfsprekend zijn er omstandigheden waarbij een afwezigheid niet uit te sluiten is, o.a. ziekte. Iedere afwezigheid dient gerechtvaardigd. Dit geldt uiteraard ook voor veelvuldig te laat komen, men beschouwt dit als spijbelen. In het schoolreglement doen we de regelgeving uit de doeken, doch focussen we ook hier kort:

Een afwezigheid is slechts gewettigd:

 • Wanneer het gaat om ziekte (tot 4 kalenderdagen geldt een briefje van de ouders, vanaf de vierde kalenderdag is een doktersattest nodig.
 • Wanneer een leerling reeds vier maal afwezig is geweest omwille van ziekte met een schriftelijke verklaring van de ouders, dan is vanaf de vijfde keer een medisch attest vereist.
 • Als de afwezigheid van rechtswege gewettigd is: begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont, beleving godsdienst feestdag, dagvaarding rechtbank, familieraad, jeugdbescherming.  Let echter op; deze afwezigheden dienen gewettigd door middel van een officieel document (huwelijksbericht, overlijdensbericht,…).  
 • Mits toestemming van de directie: uitzonderlijke redenen.  Het betreft hier o.a. het bijwonen van een begrafenisplechtigheid van een familielid ‘tweede graad’, het bijwonen van culturele of sportieve manifestaties of de zogenaamde persoonlijke redenen.  Ook voor de beoefening van een topsport is de afwezigheid gewettigd (verklaring sportfederatie en attest sportarts zijn nodig). In deze gevallen dient men steeds vooraf contact op te nemen met de directie.
 • Men hoort bij de trekkende bevolking ( vb. schipperskinderen, foorkramers). Ook in dit geval dient men vooraf de directie te contacteren.

Wanneer de school een afwezigheid als problematisch ervaart, vanaf vijf halve dagen, schakelt ze het CLB en/of de inspectie in. Een begeleidingstraject, samen met de ouders, volgt.

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling en kan dus het getuigschrift lager onderwijs geweigerd worden. Ook riskeert de school de toelage en de lestijden voor deze leerling te verliezen.

Agenda

Agenda

agenda

De agenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen thuis en school. We vragen onze ouders dan ook deze regelmatig in te kijken en berichten voor de leerkrachten hierin te noteren. Ieder schooljaar zetten de kinderen een stap verder om hun agenda doeltreffend te gebruiken.

Ook beogen we het ‘zelfstandig, planmatig’ leren. Als ‘rode draad’ hanteren we de “LEERWIJZER” . Het concept ‘leren leren’ zit hier deskundig en stapsgewijs in verweven. De principes van de agenda sluiten nauw aan bij de visie van onze school. 
De geïntegreerde aanpak is opgebouwd rond 6 items:

1. Ik plan 4. Ik ken mezelf
2. Ik concentreer me 5. Samen sterker
3. Ik train mijn geheugen 6. Een gezonde levensstijl

 

Binnenblijvers

Binnenblijvers

Je kind mag na ziekte of kwetsuur tijdens de speeltijden binnenblijven. Geef dan een briefje mee waarop duidelijk een begin- en einddatum staat. We gaan ervan uit dat binnenblijvers zich aan de regels houden. Als dat niet zo is, spreekt het voor zich dat de toezichthoudende leerkracht de toelating tot binnenblijven opheft.

Computer

Computer

computer

 

 

De computer is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook de school besteedt aandacht aan het computergebruik. Iedere klas beschikt over minstens twee computers met software per leerjaar. Samen met de oudervereniging realiseerden we een computerklas. We streven dus naar een dubbel systeem: computers in de klas voor differentiatie en de computerklas voor klassikaal gebruik. De hele school geniet ook van draadloos internet.

Cultuur

Cultuur

cultuur

 

Graag laten we onze kinderen wat cultuur snuiven. We nodigen een gezelschap uit in de school of we trekken zelf naar een voorstelling of een tentoonstelling. In de klas verwerken we de opgedane indrukken. Onze oudervereniging steunt ons hierin of we betalen met de schoolkas een deel van de kosten.

Daguitstappen

Daguitstappen

uitstap

 

Om het onderwijs zo echt mogelijk te maken, gaan we soms ter plaatse kijken. We maken een leerwandeling, bezoeken een bedrijf, spelen in het bos, bekijken een tentoonstelling of gaan op schoolreis. Indien er kosten zijn (bv. bus, gids, toegang) verneem je dit op voorhand. Wanneer we beroep willen doen op hulp bij vervoer door ouders of grootouders geven we een seintje. Als kinderen om de één of andere reden niet mee willen of kunnen, meld je dit op voorhand.

Gezondheid

Gezondheid

De gezondheid van onze kinderen ligt ons nauw aan het hart. Dranken met toegevoegde suikers zien we niet graag in onze school. De kinderen kunnen kiezen tussen verschillende fruitsappen, melkdrankjes en water. Als actiepunten werd vorige schooljaren onder andere gewerkt aan het voorzien in bewegingstussendoortjes en het behoorlijk verversen van lucht in de klaslokalen.

Huiswerk

Huiswerk

Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de ouders achter huiswerk staat. Wat kan je verwachten van het huiswerk in onze school?huiswerk

 • Toepassen: we oefenen in wat we in de klas leerden.
 • Automatiseren: we leren uit het hoofd (tafels, Franse werkwoorden).
 • Voorbereiden: we bereiden iets voor de volgende dag voor.
 • Creëren: zelf iets met fantasie maken/doen.
 • Linken: de leefwereld betrekken bij het huiswerk.

We geven huiswerk op vaste dagen: maandag, dinsdag en donderdag

De woensdagnamiddagen en weekends houden we huiswerkvrij, behalve in de derde graad. Lessen leren valt niet onder deze regel en komen in een toetsenperiode vaker voor.

Inschrijven

Inschrijven

inschrijven

Wanneer je kleuter de stap zet naar de lagere school, moet hij/ zij opnieuw worden ingeschreven. Voor nieuwe inschrijvingen dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsbewijs van het kind. Ook is het noodzakelijk dat ouders instemmen met het opvoedingsproject en schoolreglement van de school. Intussen gelden er bijkomende voorwaarden tot inschrijving: de toelatingsvoorwaarden en de engagementsverklaring. In het schoolreglement vind je hierover meer uitleg.

Interne zorgbegeleiding

Interne zorgbegeleiding

De opvolging van de kinderen en hun leervorderingen gebeurt niet enkel door de klasleerkracht. Ook de zorgcoördinator volgt mee op. De bedoeling is om snel te kunnen ingrijpen als er een kind met moeilijkheden worstelt. Kinderen kunnen immers door toevallige omstandigheden (verhuis, ziekte,…) of door lichte leermoeilijkheden een zekere achterstand oplopen. 

zorgbeleidDan wordt er actie ondernomen om zo efficiënt mogelijk hulp te bieden. Gedurende een bepaalde periode doorloopt het kind (individueel of samen met andere kinderen) één of verscheidene keren per week een soort van hulpprogramma. 

Regelmatig zal de zorgcoördinator ook een handje toesteken in de klas, dit in functie van interne klasdifferentiatie. 

Het moet duidelijk zijn dat onze school ‘investeert in ‘zorgbegeleiding’, we voorzien in twee voltijdse krachten. 

Indien uw kind een ‘zorgprogramma’ doorloopt, gebeurt dit op voorstel van de klastitularis in overleg met de directie, de zorgbegeleiding en het CLB. De ouders worden ingelicht en geregeld op school uitgenodigd om op de hoogte te worden gebracht van de vorderingen. Ouders die een gesprek wensen met één van de zorgcoördinatoren en/of de CLB-medewerker kunnen op school terecht volgens afspraak.

Kosteloos onderwijs

Kosteloos onderwijs

kostenloos

 

Uiteraard is alles wat binnen de eindtermen valt kosteloos en vragen we hiervoor geen financiële bijdrage. Wat voorzien we in onze school voor de kinderen?

 • Turnmateriaal, leermateriaal, handboeken en schriften, computermateriaal, informatiebronnen en literatuur, 
 • passer, woordenboeken en rekenmachine.
 • knutselmateriaal, muziekinstrumenten, schrijf- en tekengerief, atlassen en kaarten, 

Uitstappen en cultuurbeleving rekenen we wel aan, maar er is een maximumfactuur. Dit betekent dat de schoolfactuur per schooljaar niet meer dan € 85 mag zijn.

 

Betalingen

betalingen

 Om praktische redenen vragen we via overschrijving te betalen. Twee maal per jaar krijgen ouders een afrekening. Naast de verplichte aanbiedingen van de school zelf (culturele- en sportactiviteiten, zwemmen,…) kan men intekenen op een vrijblijvend aanbod (drank). De prijzen worden via een formulier meegedeeld. Wanneer er (per uitzondering) toch geld mee dient gebracht kan dit in een briefomslag.

Logopedie - revalidatie

Logopedie - revalidatie

logopedie

 

 

Tijdens de eerste schoolmaanden organiseren we een logopedisch onderzoek voor nieuwe leerlingen. We gaan na of er al dan niet sprake is van een spraak-, taal- of stemstoornis. De vaststellingen delen we mee aan de ouders, zodat je zelf een logopedist kan kiezen om je kind te behandelen. Revalidatie kan tijdens de schooluren, maar we vragen dan wel een gemotiveerd verslag en toestemming van de directie.

Naschoolse begeleiding van de rijen

Naschoolse begeleiding van de rijen

De kinderen die niet door de ouders worden afgehaald of niet in de opvang blijven, worden ’s middags en naschools naar de openbare weg begeleid in rijen. Ook de kinderen van wie de ouders op de parking wachten of die gebruik maken van de Kiss & ride wachten in de juiste rij. 

Hoe werkt de KISS & RIDE zone ? 

Ouders kunnen hun kinderen naar school brengen en afhalen zonder hun wagen te parkeren. In- en uitstappen gebeurt in de daartoe voorziene zone. De kinderen staan onder toezicht van een leerkracht. Wel wijzen we erop dat in deze zone een strikt parkeerverbod geldt. 

naschoolse rijenWelke rijen zijn er?

 • Rij 1: begeleiding tot aan het kruispunt Kloosterstraat – Kerklaan en helpen oversteken. Indien er begeleiding nodig is tot aan de muziekschool gaat de rij tot daar.
 • Rij 2: begeleiding richting Dorpstraat en Kogelstraat en helpen oversteken.
 • Rij 3: begeleiding tot aan de busstopplaats (ingang wijkstraat). De leerkracht helpt de kinderen samen met de busjuf op de bus.
 • Rij 4: begeleiding tot aan de parking. De kinderen worden opgehaald via de Kiss & ride. Er is toezicht in het wachthuisje.

De fietsers sluiten achter de voetgangers aan, met de fiets aan de hand. Ze wachten met fietsen tot ze zijn overgestoken of op toelating van de begeleider.

 

Non-discriminatie

Non-discriminatie

Onze school staat achter het non-discriminatiebeleid in het onderwijs en heet alle leerlingen welkom.  Welke achtergrond, welke religie, welke afkomst, welke taal, … een kind ook kent, we omarmen die diversiteit en gaan hier positief en vol engagement mee aan de slag.

Oudercontact

Oudercontact

Jaarlijks richten we een aantal infoavonden in:

oudercontact

 • Tijdens de eerste weken van het schooljaar organiseren we een eerste infoavond in de klas. De leerkracht informeert over de werking van de klas en ouders kunnen inlichtingen kwijt bij de leerkracht.
 • Rond Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en eind juni bespreekt de leerkracht het rapport van je kind.
 • De ouders van onze eersteklassers nodigen we eind september uit om hun ervaringen i.v.m. de start in de lagere school te bespreken.
 • Op het einde van het schooljaar informeren we de ouders van de kinderen van de derde kleuterklas over de stap naar het eerste leerjaar.

rapporten

 

 • Rond januari bespreken we in samenwerking met het CLB de studiemogelijkheden van het secundair onderwijs met de ouders van de zesdeklassers.
 • Eind juni nemen we op een gezellige manier afscheid van de kinderen van het zesde.
 • Tijdens de thema-avonden van het oudercomité plannen we vormingen over allerlei opvoedingskwesties.

PAleiSregels

PAleiSregels

Wij zijn een school die staat voor ‘structuur’. Ons PAleiS kan je immers beschouwen als ‘een maatschappij in het klein’. Om alles in goed banen te leiden zijn er regels en afspraken nodig. Deze staan gebundeld in de PAleiSregels, in een aparte rubriek. We zetten hier wel de vijf pijlers, waarop deze regels gestoeld zijn op een rij:

 1. Respect (respect is als een echo: wat je geeft, krijg je terug)
 2. Groeien (samen willen we vooruit en bouwen aan de wereld)
 3. Gevoel (ieder is uniek en wordt aanvaard hoe hij/zij is)
 4. Vrij maar verantwoordelijk (we houden allen van vrijheid, doch samen leven doet ons keuzes maken: keuzes in het voordeel van iedereen)
 5. Samen (in de school leef-leer je niet alleen, we gaan er samen voor!)

Preventieadviseur

Preventieadviseur

preventieadviseur

 

Sinds enkele jaren beschikt onze school over een preventieadviseur, ook wel welzijnscoördinator genoemd. Deze persoon zorgt voor de algemene veiligheid en het welzijn. Hij of zij zal ervoor zorgen dat de richtlijnen naar brandveiligheid op punt staan en worden toegepast. Maar naast veiligheid in de schoolwerking bekommert onze preventieadviseur zich ook over het welbevinden van onze kinderen. Pestgedrag onder andere pakken we vakkundig aan. De uitdaging blijft dat ieder kind gezond en veilig de lagerschoolloopbaan kan doorlopen.

Privicy

Privicy

In het schoolreglement is de regelgeving betreffende ons privacybeleid terug te vinden. We gaan ervan uit dat alle actoren, zowel personeel als leerlingen onder deze regelgeving thuis horen. Met gegevens van de kinderen springen we discreet om en zorgen voor de nodige toelatingen indien we gegevens wensen openbaar te maken (facebookpagina, website, …) of wensen te verspreiden..

Rijen en gangen

Rijen en gangen

De school is ‘s morgens open vanaf 8.15 uur, vanaf dan is er toezicht op de speelplaats. Wie voor 8.15 uur aankomt, wendt zich tot de voorschoolse opvang ’t Ankertje. Daar verblijven de kinderen onder toezicht. Deze kinderen worden naar de speelplaats gebracht om 8.15 uur. Al de kinderen van de lagere school verzamelen op de speelplaats van de lagere school. Wij vragen uitdrukkelijk de leerkrachten hun rij te laten vormen in comfortabele omstandigheden: hou het afscheid dus kort. 

Wat dit afscheid betreft is het inderdaad voor alle partijen: kinderen, ouders en leerkrachten, het meest aangewezen dit moment kort te houden. Het is voor de toezichthoudende leerkracht moeilijk zijn/haar werk efficiënt te doen wanneer hij/zij onvoldoende zicht heeft op de aanwezige kinderen. Van het moment het kind toevertrouwd is aan de school valt het natuurlijk onder de toezichtregeling. Afscheid nemen gebeurt dus best aan de schoolpoort. Eens de bel gegaan begeven de kinderen zich naar hun klasrij. De overdekte speelplaats is dan best oudervrij. 

‘s Middags dan. Ouders die hun kind wensen af te halen wachten hun kind op op de speelplaats. Bij slecht weer kunnen zij echter plaats nemen in de nieuwe inkomhal doch gaan bij het belsignaal buiten hun kind opwachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen tot op de speelplaats van de lagere school, enkel deze uitgang wordt gebruikt. 

’s Avonds. Ook hier vragen we de ouders hun kinderen op te wachten op de speelplaats van de lagere school. Indien je wat vroeg bent en even binnen wil wachten kan dit in de nieuwe inkomhal, maar bij het belsignaal vragen we je van buiten je kind te gaan opwachten. Anderzijds is het wel zo dat leerkrachten vaak de laatste lestijd benutten voor een buitenactiviteit; best wachten ouders dus buiten de schoolpoort tot het eerste belsignaal. Ook nu brengen de leerkrachten de kinderen naar de speelplaats (van de lagere school). Hier geldt ook de regel de gangen vrij te houden voor de rijen en vragen we dus om om te gaan (niet door het gebouw steken) als je richting kleuterspeelplaats moet. 

 

Waarom willen we dit? We gaan ervan uit dat we een school zijn, waar aan onderwijs en opvoeding wordt gedaan. We willen dit doen in de beste omstandigheden voor de kinderen. Als wij ervan uitgaan dat we in fatsoenlijke rijen naar binnen willen moeten we hier ook werk van maken en zoeken in het voordeel van de kinderen naar de beste omstandigheden. Het heeft allemaal te maken met veiligheid en schoolcultuur. Rijen vormen we om praktisch-organisatorische redenen. Van overheidswege dienen we de onderwijstijd zo kwaliteitsvol te benutten en niet nodeloos te investeren in ‘onderweg zijn’. We willen dus ordelijk, veilig en op een zo kort mogelijke tijd naar binnen en buiten. Verder kunnen we een rij ook beschouwen als een pedagogisch gegeven: aspecten als ‘stilte en beheersing’ komen hier aan bod. Een rij brengt in dit geval rust en stilte, brengt ons in de gepaste sfeer, de overgang van spelen naar leren (we zijn immers een school en geen jeugdbeweging). Tot slot kunnen we ‘het rij vormen’ ook beschouwen als een stijlkenmerk. Ons opvoedingsproject zegt immers dat kinderen willen begeleiden tot gedisciplineerde jongeren, hen in de pedagogie van verbondenheid leren samen ‘leven’ (in een paleis leef je niet alleen), dit is een sociaal gebeuren waarbinnen afspraken de leidraad vormen. Uit respect voor onze werking en in het voordeel van de veiligheid en de opvoeding van onze kinderen durven wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Rookverbod

Rookverbod

In onze school, zowel binnen als buiten, geldt ten allen tijde het rookverbod.

Samen-Leren-Leven-Plan

Samen-Leren-Leven-Plan

Het welbevinden van onze leerlingen ligt ons nauw aan het hart. Om dit voor ieder kind te kunnen waarborgen zetten we een reeks van procedures uit om dit in goede banen te leiden. Wanneer het om de een of andere reden misloopt, oa bij pesten, hanteren we enkele ‘tools’ om dit aan te pakken. Meer duiding is terug te vinden in het Samen-leren-leven-plan. We staan voor een nauwe samenwerking met de ouders en rekenen er ook op dat ouders ons contacteren als ze een vermoeden hebben dat er wat hapert.

Samenstelling klasgroepen

Samenstelling klasgroepen

Het is de school die instaat voor de indeling van de leerlingengroepen. Ieder schooljaar worden de leerlingen opnieuw ingedeeld. In het kader van de sociale vaardigheden gaat de school ervan uit dat kinderen moeten leren omgaan met alle kinderen (grondhouding binnen de leefregels). Rekening houdend met volgende criteria worden de groepen samengesteld:

 • Evenredige verdeling jongens – meisjes
 • Evenwaardige klasgroepen (intellectueel, motorisch, emotioneel, sociaal)
 • In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met enkele vriendschapsbanden.

Het zijn de leerkrachten die de klasgroepen samenstellen. De directie bepaalt welke groep aan welke leerkracht wordt toevertrouwd. De nieuwe samenstelling wordt bekend gemaakt op de dag dat de zomerrapporten worden uitgereikt (eind juni). Indien ouders het niet eens zijn met de nieuwe samenstelling kunnen zij schriftelijk een gemotiveerd tegenvoorstel indienen, dit binnen de 7 dagen. 

(Verdere info in het schoolreglement)

Schooluren

Schooluren

8u35 : start van de lessen schooluren

10u20 : voormiddagspeeltijd (15 min.) 

12u15: middagpauze 

            • 12u20: eten in de eetzaal 

            • 12u45: middagspeeltijd (30 min.) 

13u15: start van de lessen 

14u10: namiddagspeeltijd (10 min.) 

15u15: einde van de schooldag

Sociaal-Economische Status

Sociaal-Economische Status  (SES)

GOKDe overheid voorziet extra lestijden voor leerlingen die tot een bepaalde doelgroep behoren. Deze kinderen moeten minimum 10 % uitmaken van onze scholieren. Deze kinderen moeten aan één van onderstaande criteria voldoen:

 • het gezin leeft van een vervangingsinkomen
 • de leerling wordt buiten het eigen gezinsverband opgevangen; 
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • het opleidingsniveau van de moeder;
 • de thuistaal is niet Nederlands.

Om zoveel mogelijk kinderen een helpende hand te bieden zal onze aandacht voornamelijk gaan naar het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.

Toezicht

Toezicht

Op de speelplaats is er toezicht vanaf de volgende tijdstippen:

 • ’s ochtends van 8u15 tot 8u35
 • tijdens de voormiddagspeeltijd
 • tijdens de middagpauze
 • voor hen die ’s middags thuis eten tot 12u30
 • tijdens de namiddagspeeltijd.
 • naschools tot 15u30

Indien je kind ‘s morgens voor 8u15 op school is, moet hij/ zij naar de voorschoolse opvang Het Ankertje . Zij brengen de kinderen naar school vanaf het moment dat er toezicht is. 

toezicht

De kinderen van de lagere school verzamelen op de speelplaats van de lagere school. De kinderen die binnenkomen van de kant van de Wijkstraat mogen via de deur van de kleuterspeelplaats naar de speelplaats van de lagere school. Vanaf het belsignaal om 8.35 uur vragen we om de doorgang vrij te laten voor de binnenkomende rijen. 

Bij het belsignaal gaan de kinderen naar hun klasrij. De overdekte speelplaats is dan best oudervrij, zodat de klassen vlot kunnen vertrekken. 

’s Middags en na school kunnen ouders die hun kind afhalen, wachten op de speelplaats. Ook dan vragen we de gangen vrij te houden voor de buitenkomende rijen.

Turnlessen en sport

Turnlessen en sport

turnlessenIn onze school turnen de kinderen twee lestijden per week. De turnkledij bestaat uit een korte, blauwe broek, een witte T-shirt met schoollogo en witte turnpantoffels. Ieder kind bewaart dit in een turnzak. Om nare geurtjes te voorkomen, gaat de turnzak regelmatig mee naar huis. 

Het T-shirt kost € 6 en de broek € 14. De turnpantoffels zijn niet te koop in school en brengen de kinderen zelf mee. Je bent vrij om zelf een blauwe broek en witte T-shirt mee te geven. Ieder kind neemt aan de turnlessen deel tenzij er een grondige, medische reden is. 

Naast de gewone turnlessen voorzien we mogelijkheid om kennis te maken met allerlei sporttakken tijdens de sportdag of de sportklassen.

Verkeersveiligheid en fietspoolen

Verkeersveiligheid, te voet of met de fiets naar school

fietspool

 

Kinderen die per fiets naar school komen stippelen best samen met de ouders de meeste veilige weg uit. Tijdens de lessen verkeer en bewegingsopvoeding besteden we aandacht aan fietsen op de openbare weg en fietsbehendigheid. Onze gemeentelijke politie biedt ook zijn diensten aan: jaarlijks controleren ze de fietsen, en verder kunnen we voor de verkeerseducatie steeds bij hen terecht. 

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen

verloren voorwerpen

 

Regelmatig vinden we brooddozen, turn- of zwemgerei of kledingstukken. 

We vragen alle persoonlijke voorwerpen te merken met naam, voornaam en klas

De gevonden voorwerpen kan je terugvinden op het rekje in de inkomhal. Op het einde van het schooljaar worden al de niet-afgehaalde voorwerpen aan een liefdadigheidsvereniging geschonken.

Verzekering

Verzekering

verzekeringOnze school beschikt over een verzekering indien een kind een ongeval heeft in de school, tijdens schoolse uitstappen of als voetganger/fietser op weg van of naar de school

Hoe gaat dat in zijn werk?

 • We informeren de ouders en beslissen dan samen wie naar een arts gaat voor verzorging.
 • We doen aangifte van het ongeval. Dit gebeurt door middel van een formulier dat door zowel ouders, school als arts wordt ingevuld.
 • De kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald vallen ten laste van de schoolverzekering.

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

logoankertjeDe gemeentelijke dienst ‘t Ankertje biedt ons buitenschoolse kinderopvang aan, zowel voor- als naschooltijd. Voor onze school wordt deze opvang verzorgd in sfeervolle lokalen binnen het schoolgebouw. De ingang is bereikbaar via de Wijkstraat en via de parking van de school.  

‘t Ankertje is open vanaf 6u30 tot 18u30.
Op woensdagnamiddag, op de vrije schooldagen en tijdens de vakantie voorziet de dienst ook opvang. Inschrijven is wel nodig. 

De prijzen voor deze opvang stelt ’t Ankertje zelf vast en delen ze bij aanvang van het schooljaar mee. De betaling gebeurt rechtstreeks via de dienst en niet via de school. 

De centrale coördinator van ‘t Ankertje is Raoul Moubax. 
Wil je contact opnemen met 't Ankertje, dan kan dat via het telefoonnummer 011/ 49 18 80. Je vraagt best naar locatieverantwoordelijke Valerie Jammaers.

Zeeklassen

Zeeklassen

zeeklas

 

Het is een traditie dat onze vijfde- en zesdeklassers op zeeklassen gaan. In de klas worden ze wekenlang voorbereid. Zo’n reis is heel leerrijk, maar voor de kinderen is het op sociaal vlak zeker zo belangrijk. Voor dit soort uitstappen hebben we de schriftelijke toestemming van de ouders nodig. We streven ernaar dat alle leerlingen deelnemen. Wat de kosten betreft proberen ook hier zo zuinig mogelijk te zijn en houden ons aan de wettelijke voorschriften d.w.z. max. € 420 gedurende de gehele lagere schoolloopbaan. Ook onze oudervereniging doet een duit in het zakje.

Ziek op school

Ziek op school

ziek op school

 

Als je kind tijdens de schooluren ziek wordt, neemt de school contact op. Samen bespreken we wat er verder moet gebeuren. De wetgeving i.v.m. het toedienen van medicatie in de school is veranderd. Zonder schriftelijke toelating mogen we geen medicatie toedienen. Meer info vind je in het schoolreglement.

 

Zwemmen - Schaatsen

Zwemmen - Schaatsen

zwemmen

 

De kinderen zwemmen om de drie weken in het zwembad De Kimpel in Bilzen. De kosten voor vervoer en toegang bedragen samen € 2,50 per zwembeurt. De overheid verplicht de school één leerjaar gratis te laten zwemmen, bij ons is dat het zesde. Als je kind niet kan deelnemen aan de zwemlessen, wordt dit schriftelijk meegedeeld. 

Tijdens de wintermaanden kan het zijn dat we schaatsen in De Schaverdijn in Hasselt . Dit kost € 3 per beurt, vervoer inbegrepen.