ziezegroeien  

zzgroeien
   

ICT-vraag  

   

EOP uitgebreid

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

I PAleiS, een school voor alle kleuters


- accenten voor school als organisatie en gemeenschap -

In onze school is iedereen welkom. Onze deur staat open voor iedereen. Moet je ‘van
stand’ zijn om naar ‘Paleis’ te komen? Neen, zeker niet. Elke kleuter mag zich hier
thuis voelen als een prins of prinses. Wij willen graag een school zijn voor allen en
iedereen bereiken.
Sommige ouders wonen in de brede buurt van de school. Anderen passeren hier op
weg naar hun werk. In de omgeving zijn er vele scholen. Ouders die kiezen voor
onze school, kiezen bewust en kritisch. Dat merken we wel. En daar zijn we blij om.
Wij zijn een kleuterschool met een eigen directie. Samen met de lagere school zitten
we in één organisatiestructuur onder de naam Paleis. Deze school heeft een lange
traditie. Sommige ouders zijn hier zelf nog kleuter geweest. De vroegere ‘school van
de zusters’ is geëvolueerd naar een vrije katholieke school. Oud en nieuw gaan hier
samen. We onderhouden een goede band met de plaatselijke parochie.
Naast de hoofdschool in het centrum van Diepenbeek, hebben we twee wijkscholen:
in Crijt en in Berg. Elke vestiging heeft zijn eigenheid.
De school in het hart van het centrum is wat groter. Het is een nieuwbouw, op
dezelfde campus met de lagere school. Er is naschoolse opvang en een peutertuin
vlak naast de deur. Er zijn warme maaltijden.
In Berg is het schooltje landelijk gelegen, gedragen door een kleine gemeenschap,
met een wijkcomité en spontane ouderbetrokkenheid.
In Crijt is de school ook vernieuwd. De nieuwbouw ziet eruit als een boot. Er is een
veilige speelplaats en er is opvang. De kleinschalige familiale sfeer is voor vele
mensen een troef.
Samen - centrum en wijkscholen – vormen we toch één kleuterschool. We bouwen
aan een goede relatie tussen de drie afdelingen en aan een gemeenschappelijke
visie. Sommige thema’s en projecten bij voorbeeld werken we samen uit. Als
leerkrachten vormen we een verbonden team (dat graag viert).
Synthese EOP PaLEIs KO Diepenbeek – versie 27 augustus 2010 2

II Waar veiligheid en geborgenheid voorop staan

 

- onze accenten voor pedagogisch klimaat en aanpak -

Geborgenheid is de basis om zich goed te voelen en te groeien. Voor ieder van ons
geldt dit, maar zeker ook voor onze kleuters. Daar geloven wij in, dat is onze diepe
overtuiging.
In een chaos kan een kind niet groeien en ontwikkelen.
Veiligheid zowel in als rond de school vinden we belangrijk. Letterlijk: met veilige
klassen en speelplaatsen (onze veiligheidscoördinator doet zijn werk), met aandacht
voor hygiëne.
Maar vooral ook met een sfeer die een veilig gevoel geeft, een aangename sfeer in
de klas, overal op school, in de omgang, ook buiten de school. We zijn vriendelijk
voor elkaar, voor ouders en kleuters.
Onze kleuters moeten zich veilig en geborgen weten in onze school. Het is een grote
stap voor een kind om de veilige thuishaven te verlaten om het onbekende van een
school in te stappen. Wij willen dat de kinderen zich zo goed als thuis voelen.
Sommige kinderen hebben soms extra nood aan een veilige zone. Doorheen onze
omgang met de kleuters versterken we hun vertrouwen.
De beginjaren van een kind zijn bepalend. Een kind dat zich goed voelt, zal zich
beter ontwikkelen. Daarom willen we vanuit de kleuterschool ook moederliefde
geven.
Ouders mogen aanvoelen dat ze hun spruit met een gerust hart kunnen achterlaten.
Wij zorgen goed voor hen.
Ook de ouders zelf mogen rekenen op discretie op alle domeinen en op een
respectvolle omgang.
En dit geldt ook voor de leerkrachten. In onze school moet iedereen zich goed
voelen, zichzelf kunnen zijn en samen school maken.
Een veilige sfeer veronderstelt ook een duidelijke structuur en organisatie. Er zijn
algemeen geldende en duidelijke afspraken en regels voor iedereen. De directie
speelt haar rol. Zij geeft kansen, stimuleert en neemt haar verantwoordelijkheid in
alle vestigingsplaatsen.

III Waar de schooldeur open staat voor ouders

- onze accenten voor organisatie en gemeenschap -

Elke ouder wil enkel het beste voor zijn kind. Daar gaan we vanuit. Ouders hebben
met hun kind het beste voor en daarom zijn zij voor ons een gelijkwaardige partner.
Een goede samenwerking en verstandhouding met
ouders staan voor ons voorop. De deur van de
school, van de klas staat open. Ouders mogen zich
thuis voelen in de school.
Samen met de ouders de kinderen opvoeden, zo
willen we onze schoolopdracht zien.
Juf en ouders voeden samen op. Ouders gaan samen op weg met de kleuterjuf.
We hebben fijne ervaringen met oudercontacten. Als we ouders beter kennen,
begrijpen we vaak ook de kleuters beter.
Een goede communicatie en luisterbereidheid tussen kleuters, leidsters en ouders
zijn belangrijk. Wij willen goed luisteren als ouders hun verhaal doen: actief luisteren
en proberen te begrijpen hoe zij het beste voor hebben met hun kind.
Omgekeerd verwachten we dat ouders ook naar ons luisteren. Goed doen voor
iedereen lukt niet altijd. En soms moet er ook minder goed nieuws gegeven worden.
We willen altijd eerlijk zijn ten opzichte van de verwachtingen van ouders als
ontwikkelingsaspecten bij kleuters achter blijven. We proberen in gesprek op één lijn
te komen.
We willen ouders meenemen in onze visie en ‘leren’ hoe wij kleuterontwikkeling zien.
‘Warm professioneel’ communiceren met ouders, daar gaan we voor.
MET OUDERS
samen bouwen – samen vieren
deelnemen aan activiteiten (klas – school)
opendeurdagen
besprekingen – oudercontacten
(ook op vraag van de ouders)
spontane toevallige contacten
heen- en weermapjes
uitstappen – zwemmen
fruit schillen
eventuele doorverwijzing (tijd, respect, …)
.
van kinderen houden
en liefde doorgeven
om er prachtige mensen van te
maken
Synthese EOP PaLEIs KO Diepenbeek – versie 27 augustus 2010 4

IV Waar aan goed inhoudelijk onderwijs wordt gewerkt

- onze accenten voor onderwijsinhoudelijk aanbod -

Wat verstaan wij onder goed inhoudelijk kleuteronderwijs? Goed kleuteronderwijs is
niet vanzelfsprekend. Het vraagt een zeer bewuste keuze. Ons onderwijs vertrekt
van het kijken naar de kinderen in hun
ervaringswereld. De kleuter zelf staat
centraal. Goed kleuteronderwijs, dat laat zich
merken als de kleuters graag naar school
komen.
We werken op maat van ieders niveau en tempo. Elk kind is een uniek persoon met
een eigen ontwikkelingstempo. Veel aandacht gaat naar het welbevinden, de
betrokkenheid, het individueel niveau en de eigen belangstelling van de kinderen.
Kleuters leren het best spelenderwijs. Onze activiteiten zijn vooral: ervaren en doen.
Met een aanbod op niveau van de kleuters, rekening houdend met het
ontwikkelingsniveau, met gradatie/variatie tussen de verschillende
ontwikkelingsdomeinen. We merken hoe kleuters veranderen en ontwikkelen in de
loop van hun kleuterschooltijd.
Dit wordt vooral zichtbaar door onze thema-uitwerking, de hoeken, het degelijk
materiaal.
ONZE THEMAWERKING
Ouders kunnen de themawerking volgen door de invulling van de website.
Thema’s worden zichtbaar gemaakt. Ouders worden erbij betrokken.
We geven briefjes mee.
Ouders zien het enthousiasme van hun kind (en van de juf).
Brief i.v.m. het thema – themahoek – thematafel, foto’s, knutselwerkjes.
Computer en internet in de klas
Zich goed voelen is de basis waarop competenties zich verder kunnen ontwikkelen.
Kleuters die zich goed voelen, veel ervaringen hebben opgedaan, worden sociaal
vaardig en leren functioneren in alle situaties. Deze kinderen durven zich te tonen,
komen op voor zichzelf en hun noden, én komen op voor anderen.
Dit soort vaardigheden zijn nodig om te leren leven en te groeien.
Alles wat zich in het leven voordoet komt aan bod. De kleuters leren werken aan:
positief zelfbeeld, basisbehoeften, goede relaties, verbondenheid, leren doorzetten,
omgaan met tegenslagen, opgewassen zijn tegen de ‘buitenwereld’, weerbaar zijn.
De kleuters mogen experimenteren en ‘testen’ in de veilige zone van onze school.
Het ‘Ontwikkelingsplan voor de katholieke basisschool’ is ons werkkader. Hierin
komen alle ontwikkelingsdomeinen aan bod, ook de emotionele intelligentie, de
een kind is een kleine mooie parel
en ik probeer de parelvisser te zijn
Synthese EOP PaLEIs KO Diepenbeek – versie 27 augustus 2010 5
positieve ingesteldheid, zelfredzaamheid van het kind. Dit is de ‘fond’ voor verder
leren en ontwikkelen. Ons aanbod is afgestemd op de belangstelling van de kleuters,
op het kennen en op het kunnen. Met veel liefde willen we alle competenties
doorlopen.
Sociale vaardigheden komen aan bod: omgaan met elkaar, met gevoelens, met
sociale talenten. Ook aan taalaanbod geven wij veel aandacht. Gevoelens laten
verwoorden. Filosoferen met kleuters.
De kleuters leren in de klas omgaan met communicatietechnologie en internet, mee
onder impuls van onze eigen ICT-coördinator.
En extra bewegen niet vergeten! Onze school heeft een leermeester lichamelijke
opvoeding.

V Waar elk kind de nodige zorg en aandacht krijgt

- onze accenten voor brede zorg -

Het is onze taak alle kleuters te omringen met de beste zorgen. Goed onderwijs
vraagt een zorgkader. Elke kleuter is uniek.
We ontwikkelen een breed zorgbeleid.
Vanuit observaties zorgen we voor
differentiatie. Samen met onze
zorgcoördinatoren (kine en logo) trachten
we alle facetten van de ontwikkeling
groeikansen te geven. Een drietal keer per
jaar gaan we met alle betrokkenen rond de
tafel zitten en brengen we vorderingen en zorgvragen in kaart. We plannen
interventies naar eigen mogelijkheden en binnen de marges van onze draagkracht.
Waar het team nood voelt aan extra ondersteuning, gaan we samen met CLB op
zoek naar gespecialiseerde hulp buitenshuis.
We besteden aandacht aan de overgang naar het eerste leerjaar. Zo hebben we per
schooljaar een viertal activiteiten waarbij onze grootste kleuters op bezoek gaan in
het eerste leerjaar en omgekeerd de kinderen van het eerste leerjaar naar de
kleuterscholen komen.
In de samenleving wordt de lat steeds hoger gelegd. Wij willen daar als school niet
helemaal in meegaan. We willen niet prestatiegericht naar kinderen kijken. Laat een
kind kind zijn. Elk kind mag groeien met zijn mogelijkheden.
ENKELE SLEUTELWOORDEN UIT ONZE WERKING
KVS – MDO’s
Thema’s, projecten
Navormingen – bijscholingen
Rijk klasmilieu, ervaringskansen geven
Projecten zoals circus – bewegen …
Ervaringsgericht werken
Differentiatie
Onze school is geen fabriek
waar producten worden afgeleverd .
Een kind is geen marionet.
Bij elk kind hoort
een eigen handleiding .
Synthese EOP PaLEIs KO Diepenbeek – versie 27 augustus 2010 6

VI waar geloven ruimte krijgt en inspireert

- onze accenten voor werken aan identiteit en visie -

Onze school is een eigentijdse katholieke school. Dit is voor ons niet onbelangrijk.
Aan deze erfenis wensen wij samen een invulling te geven, en wel zo dat ouders
achter deze invulling kunnen staan. We werken aan een school met een
‘binnenkant’, met een ziel.
Onze school staat open voor iedereen, in respect voor ieders geloof of
levensovertuiging. We gaan er niet van uit dat iedereen van katholieke afkomst is of
daarom voor onze school kiest. Wel verwachten we dat wie kiest voor onze school,
ook openstaat voor deze dimensie van ons opvoedingsproject.
Door eenvoudige verhalen maken kleuters kennis met het evangelie en met de figuur
van Jezus. Dit gebeurt op een leuke manier, gekoppeld aan de belevingen van de
kleuters zelf. Zij maken kennis met ‘geloven’. Wij vinden het belangrijk dat de kleuters
iets van de Bijbel leren kennen. We verkennen en beleven met hen vormen van
gebed, liedjes, rituelen, symbolen. Ook de feesten van het kerkelijk jaar komen aan
bod.
Vanuit ons eigen opvoedingsproject durven we ook kritisch zijn voor gangbare
opvattingen en trends in onze samenleving. Zonder te veroordelen komen wij op voor
hoe wij binnen onze school erover denken. We hebben aandacht voor armoede en
onrecht en kiezen voor solidariteit.
De waarden van het evangelie willen we vooral graag voorleven. Vanuit eigen
opvoeding en onderwijs hebben we dit meegekregen. Door eigen ervaring zijn deze
waarden verder ontwikkeld. In ons team maken we samen tijd en ruimte om het hier
met elkaar over te hebben en om te herbronnen. Niet iedereen is in dezelfde mate
kerkelijk. De eigen levensweg bepaalt mee wie je als gelovige bent. We delen met
elkaar wat ons inspireert, waarin we geloven voor ons onderwijs. Wat we zelf
belangrijk en goed vinden, wordt in ons team bewaard.
Het liefst hebben we nog dat ouders en kleuters dit gewoon mogen ervaren in onze
omgang met elkaar.
Niet iedereen is op dezelfde manier gelovig. Zo leeft en klonk dit in ons team…
(oktober 2009)
Ik geloof in de goedheid van anderen.
Ik geloof in de oprechte warmte en kracht die mensen aan elkaar kunnen doorgeven.
Ik geloof dat ik iets voor anderen kan betekenen.
Ik geloof in Jezus en de waarden die Hij ons meegegeven heeft.
Mijn geloof geeft me sterkte om moeilijke periodes door te komen.
Ik geloof in mezelf.
Ik geloof dat er iets is, maar het is moeilijk te vatten.
Ik geloof in de liefde die eindeloos is
Synthese EOP PaLEIs KO Diepenbeek – versie 27 augustus 2010 7
Ik geloof dat wat ik voorleef in de klas, zinvol kan zijn voor de beleefwereld van de
kleuters.
Ik geloof dat er één God is, het begin van alles, hoe je die noemt, is niet zo belangrijk.
Ik geloof dat gelovig zijn begint met goed zijn voor elkaar: liefde krijgen en geven.
Ik geloof in kinderen die je onvoorwaardelijk nemen zoals je bent.
Ik geloof dat naastenliefde de wereld beter maakt.
Ik geloof dat er meer is dan we denken.
Ik geloof dat we allemaal het beste van onszelf kunnen geven.
Ik geloof in onze school, in ons team.
ENKELE SLEUTELWOORDEN UIT ONZE WERKING
Advent en kerst vieren
Tov - godsdiensthandleiding
De vastentijd: broederlijk delen – koffiestop
Voorbeeldfunctie
Sociale talenten: vijf aandachtspunten per jaar
In de klas een hoekje met een kaarsje

 

   
© PAleiS Diepenbeek