Algemene informatie van Aanwezigheden tot Zwemmen

Welkom allemaal, peuter, kleuter, ouders, geïnteresseerden. Fijn dat jullie interesse hebben in onze school. Het is voor ons team een uitdaging om op een eigentijdse, kindgerichte manier te werken. We willen streven naar maatwerk, dat zich vertaalt in allerlei werkvormen, waarbij elk kind volgens zijn mogelijkheden ontplooiingskansen krijgt. Daarbij is samenwerking tussen alle mensen die met het kind begaan zijn, nl. ouders, leerkrachten, zorgcoördinator, directie, C.L.B., ... onontbeerlijk. Het is dan ook zeer belangrijk dat jullie, ouders, en wij, schoolteam regelmatig contact hebben en elkaar opzoeken als er dingen leven waar wij ons zorgen rond maken. Een gesprek is immers nog altijd de weg die naar oplossingen leidt en we hopen echt dat jullie samen met ons die weg willen gaan. Zowel bij de leerkrachten als bij de directie zijn jullie steeds welkom. Onze deur staat voor iedereen altijd open. Voor ons is het belangrijk dat jullie kind zich hier op school blij, speels en gelukkig kan voelen. Sinds het schooljaar 2003-2004 heet onze school: parochiale school: PAleiS ‘Pa’ staat voor: parochiale en ‘S’ staat voor school. Daartussen voegen we ‘lei’; het symbool bij uitstek dat refereert aan onderwijs. Onze kleuterschool heeft 3 vestigingsplaatsen. Een moderne nieuwbouw in de wijkstraat, waar onze hoofdschool zich bevindt en 2 wijkafdelingen in de Helstraat en de Russelbeekstraat. Samen met heel het team willen we jullie kleuter(s) dan ook als prinsen en prinsessen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

 

Aanwezigheden

Alle kleuters worden tot op de speelplaats gebracht.
Wij vragen met aandrang dat, ALLE kleuters stipt aanwezig zouden zijn, Slechts op die manier kunnen alle activiteiten tijdig en ongestoord starten.

Indien u de leerkracht wenst te spreken, kan dit enkel vóór of na de lestijden en zeker NIET tijdens de lestijden. Dan zijn de leerkrachten volledig ter beschikking van de kinderen. (In uitzonderlijke omstandigheden kan het natuurlijk dat er iets dringend gemeld moet worden.) Breng uw kind tijdig naar de speelplaats. Laat het afscheid nemen vlot verlopen zodat uw kind zich nog eerst een tijdje kan ontspannen. Kleuters mogen afgehaald worden in de hal om 12.15u en om 15.10u, wanneer het belt.

Op woensdag eindigt de klasdag om 12.15u. Gelieve deze uren te respecteren en dus niet voor deze uren het klasgebeuren te storen. In onze wijkafdelingen kunnen de kleuters ook vanaf 8.15u op de speelplaats gebracht worden. Leerkrachten zorgen voor toezicht. Voor het afhalen wachten de ouders aan de poort tot de juffen buitenkomen met de kleuters. In geval van regen mogen de kleuters in de klas afgehaald worden.

hoofdschool

wijkschool

06u30’ - 08u15’ Voorschoolse opvang verzorgd door vzw ‘t Ankertje.

08u15’ - 08u40’ Schoolpoort open en ochtendtoezicht.

08u40’ - 10u20’ Morgenlessen 

10u20’ - 10u35’ Speeltijd 

10u35’ - 12u00’ Morgenlessen 

12u15’ - 13u15’ Middagpauze

 13u15’ - 15u10’ Middaglessen

 15u10’ - 15u30’ Toezicht in de hal 

 15u10’ - 18u30’ Naschoolse opvang verzorgd door vzw ’t Ankertje.

06u30’ - 08u15’ Voorschoolse opvang verzorgd door vzw ‘t Ankertje.

08u15’ - 08u40’ Schoolpoort open en ochtendtoezicht.

08u40’ - 10u20’ Morgenlessen 

10u20’ - 10u35’ Speeltijd 

10u35’ - 12u15’ Morgenlessen

12u15’ - 13u30’ Middagpauze

13u30’ - 15u10’ Middaglessen

15u10’ - 15u30’ Toezicht in de hal 

15u30’ - 18u30’ Naschoolse opvang verzorgd door vzw ’t Ankertje.

Afwezigheden

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die al op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen, onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet altijd op school moeten aanwezig zijn.

Betalingen

Voor de betalingen van drank, daguitstappen of schoolreizen,… werken wij met een schoolrekening.

Enerzijds hebben we in onze school het initiatief dat de school koek of fruit en drank voorziet voor de speeltijd van 10u.
Op maandag, woensdag en vrijdag krijgen al de kleuters om 10u een koek samen met een beker melk of water. Op dinsdag en donderdag voorzien we fruit en een beker water of melk.

Voor de kerst-, paas- en grote vakantie kijken we naar de aanwezigheden van je kleuter en rekenen voor koek of fruit en drank €0,25 per dag aan. Op onze ouderavond in september vragen we jullie hiervoor toestemming. We hopen dat dit initiatief op jullie steun kan rekenen, maar verplichten doen we niet.

Anderzijds hanteren we als  school de maximumfactuur van €45 voor al onze kleuters. Dit bedrag wordt niet overschreden.
We hebben groot begrip voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben en hopen dat zij contact opnemen met de directie of klasjuf. In alle discretie bekijken we dan samen de mogelijkheden.

We willen samen school maken en investeren in de toekomst van alle kleuters.

Capaciteitsverklaring

Je kleuter inschrijven in onze school doe je best ongeveer een half jaar voor je kind naar school gaat. In geen enkele vestigingsplaats is er een capaciteitsprobleem. Je mag er zeker van zijn dat er voldoende plaats is in al onze vestigingsplaatsen. Je schrijft je kind in in het schooljaar voor hij naar school mag gaan. 
Wanneer is een school vol: Onze school heeft bepaald hoeveel leerlingen ze kan inschrijven. Vanaf het schooljaar 2014-2015 hebben wij de capaciteit als volgt vastgelegd: voor onze hoofdschool, Wijkstraat 16/4, bepalen wij onze capaciteit op 175 kleuters. Voor onze wijkafdelingen Helstraat 19 en Russelbeekstraat 57, bepalen wij onze capaciteit op 46 kleuters per vestigingsplaats.

CLB

Onze school werkt samen met het VCLB regio Hasselt,
Jan Palfijnlaan 2,3500 Hasselt Tel. 011/37 94 90. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen. Bijvoorbeeld:

 • als je kind ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en vragen over inentingen;
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze

Meer info omtrent het CLB vindt u op deze website. Ook op school kunnen jullie terecht voor een gesprek met het CLB.

Engagementsverklaring

Engagement inzake voldoende aanwezigheid

Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen 's ochtends en 's middags op tijd naar school te brengen en hun kleuter(s) regelmatig naar school te laten gaan. Voor kleuters die frequent afwezig zijn wordt een afwezigheiddossier opgestart. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de schooltoelage wordt ingehouden of teruggevorderd. Indien uw kleuter meerdere dagen afwezig is owv ziekte zou het fijn zijn dat de juf hiervan op de hoogte gebracht wordt.

Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding

Het team van kleuterleidsters van onze school krijgt ondersteuning van een zorgteam. Deze personen zijn samen met de leidsters en de leermeester lichamelijke opvoeding begaan met de totale ontwikkeling van uw kleuter. Zij overleggen meerdere keren per schooljaar, leggen alle resultaten en gegevens uit observaties, activiteiten, testen , informatie van thuis, … naast mekaar en plannen indien nodig interventies naar individuele kleuters of kleine groepjes kinderen. Hiermee tracht onze school alle kleuters een maximale ondersteuning te bieden in hun groei naar schoolrijpheid. Wij vragen u als ouders dan ook ons hierin te steunen en ons het nodige vertrouwen te geven. 

Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school

In onze school spreken wij Nederlands. Kleuters die anderstalig zijn,hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. We moedigen kleuters aan om Nederlands te leren. Kleuters kunnen extra gestimuleerd worden door aan te sluiten bij een Nederlandstalige jeugd- of sportbeweging, naar Nederlandstalige radio en/of TV te luisteren en Nederlandstalige boeken voor te lezen. Dit engagement wordt verondersteld omdat ouders hun kleuter inschrijven in een Nederlandstalige school.

Exploratietochten

Om het onderwijs zo echt mogelijk te maken, gaan we soms ter plaatse kijken. Daarom voorzien we exploratietochten. Bijv. naar de bakker, het bos, de boomgaard, de boerderij…

Hoe bereikt u onze school?

De hoofdingang van onze hoofdschool is te bereiken via de parking van het kerkhof aan de Kloosterstraat. We vragen iedereen zoveel mogelijk deze ingang te gebruiken. De hoofdingang van onze hoofdschool is te bereiken via de parking van het kerkhof aan de Kloosterstraat. We vragen iedereen zoveel mogelijk deze ingang te gebruiken. 

Een tweede ingang is gelegen langs de Wijkstraat nr.16 (tegenover de GB).
Deze ingang is ’s morgens open tussen 8.15u en 9u. 
’s Avonds openen we deze deur tussen 15u en 15.30u. 

Kleuters en leerlingen die met de bus naar school komen, stappen op en af aan de ingang Wijkstraat. Op andere momenten dienen jullie steeds via de parking kerkhof naar de school te komen. 

In onze beide wijkafdelingen is er voldoende parkeergelegenheid.

Inschrijven van kleuters

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.(het trouwboekje, het geboortebewijs of de kids-ID) 
Kleuters mogen ingeschreven worden in de loop van het schooljaar voor dat ze effectief naar school komen. 
De kleuters mogen naar school komen de eerste schooldag na een instapdatum nadat ze 2 jaar en 6maanden zijn geworden.

De instapdata zijn: 

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart

Kleuters die juist op een instapdatum twee jaar en zes maanden worden, mogen vanaf die dag naar school komen. 
De kleuter mag vóór die instapdatum - zelfs niet voor een dagje op proef - op school aanwezig zijn, ook al is die kleuter al 2 jaar en 6 maanden. Samen met mama en/of papa een uurtje komen kennis maken is wel toegestaan. De school wordt op dit punt gecontroleerd door inspectie en verificatie.

Koek / fruit en drank als 10-uurtje

Onze school doet aan gezondheidsopvoeding en afvalpreventie. Wij bieden onze kleuters gevarieerde gezonde koekjes, 2 x per week fruit en gezonde dranken aan. Er worden geen brikverpakkingen toegestaan. De kinderen krijgen als 10-uurtje een koek en een beker drank van de school. 

Als drank hebben de kleuters keuze uit melk of water. Voor kleuters met allergieën voorzien we natuurlijk aangepaste drank. Voor iedere koek, ieder stuk fruit samen met een drankje vragen we €0,25. De leidster noteert de aanwezigheden van de kleuters om zo op het einde van ieder trimester de juiste bijdrage van de ouders te vragen. Deze afspraak maakten we naar aanleiding van een enquête die in mei 2003 werd gehouden bij de ouders van al onze kleuters. We kunnen nu het eetmoment tot het minimum herleiden, zorgen voor gezonde koek en drank en beperken sterk het afval. We rekenen op jullie medewerking, maar verplichten doen we niet. In de loop van de schoolweken vragen we toestemming aan onze ouders om hun te laten deelnemen aan dit koek/fruit en drinkmoment.

Leerlingenvervoer

In Diepenbeek bestaat het gemeenschappelijk leerlingenvervoer. De leerlingen van de basisscholen van alle onderwijsnetten van de gemeente gaan met dezelfde autobussen naar school.

De stopplaatsen worden in gemeenschappelijk overleg tussen de schooldirecties vastgelegd. Hieraan kunnen ouders niets wijzigen. De prijzen worden door de nationale dienst voor het leerlingenvervoer bepaald.

Gezien de informatie betreffende het leerlingenvervoer vaak verandert, geven we de nodige inlichtingen hierover bij aanvraag. 

De busgebruikers worden na schooltijd tot aan de bus begeleid. Zij ontvangen bij intekening een reglement en respecteren het.

Middagpauze

Tijdens de middagpauze van 12.15 uur tot 13.30 uur is er zowel in de hoofdschool als in de wijkafdelingen gratis toezicht. 

In de hoofdschool wordt de opvang georganiseerd door de kleuterleidsters met hulp van vrijwilligers of medewerkers van de PWA.

Onze hoofdschool biedt ook warme middag aan. Kleuters betalen hiervoor €3,5 per maaltijd. Indien ouders kiezen voor warme middag maken ze deze keuze voor vaste momenten. Het is organisatorisch moeilijk indien er op onregelmatige tijdstippen beroep wordt gedaan op het aanbod. Betalingen gebeuren apart en op voorhand, voor een ganse maand. In de wijkafdelingen worden geen warme maaltijden voorzien. 

Kleuters mogen voor de middagpauze drank van thuis meebrengen in een herbruikbare beker of plastic flesje of kunnen op school drank kopen. We voorzien melk en water €0,15

Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld. Een kleuter die 5 jaar geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar kunnen gebruik maken van de regeling "tijdelijk onderwijs aan huis" indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval.
 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool
 • De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 kilometer.

Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Er dient wel gesteld dat dit voor een basisschool minder van toepassing is dan voor een secundaire school maar het decreet voorziet dit en wij dienen ons aan deze wettelijke bepalingen te onderwerpen. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel genomen worden (en / of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.)

Reclame- en sponsorbeleid

Sinds het schooljaar 2002-2003 krijgen basisscholen de mogelijkheid reclame te voeren. Onze school wil er echter over waken dat de kinderen geen dragers van reclame worden. In overleg met het schoolbestuur worden mogelijke sponsorvoorstellen besproken en daarna wordt beslist of de reclame al dan niet kan gevoerd worden."

Rookverbod

Het is verboden te roken in de open- en gesloten plaatsen van de school op weekdagen tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds. Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur 's morgens en 18.30 uur 's avonds. Enkel voor ons schoolfeest maken wij een uitzondering. Op die dag kan er op de plaats waar de festiviteiten doorgaan, gerookt worden vanaf 13u tot het einde van het feest.

Schoolplicht

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande regeling: 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
 • voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen;
 • beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig is geweest. Indien de leerling geen 185 halve dagen aanwezig is geweest, is de afwijkingsmogelijkheid op basis van een taalproef voorzien. 

Een leerling die de leeftijd van 5 jaar niet bereikt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet worden ingeschreven in het lager onderwijs.

Schoolverandering

Met de inwerkingtreding van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 is de wetgeving inzake schoolverandering in de loop van het schooljaar, vereenvoudigd. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur, departement of minister vereist. 

Vanaf het schooljaar 2000-2001 moet elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. Dit gebeurt bij aangetekend schrijven ofwel bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. Bij betwisting geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs. De leerling moet over een inschrijvingsverslag beschikken waaruit blijkt welk type van buitengewoon onderwijs voor hem / haar is aangewezen. Indien de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van school veranderen en is de nieuwe inschrijving onmiddellijk rechtsgeldig. 

Schoolverandering van buitengewoon naar gewoon basisonderwijs. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de ouders en het CLB.

Toezicht op school

Zowel in de hoofdschool als in de vestigingsplaatsen is er voor- en naschoolse bewaking. Voorschools is er bewaking vanaf 8.15u en naschools tot 15.30u. Kinderen mogen dus ’s morgens vanaf 8.15u op school aanwezig zijn en naschools tot 15.30u blijven. Indien uw kind(eren) vroeger kom(t)en of later blij(ft)ven is (zijn) het (ze) verplicht zich te laten inschrijven in de voor- en naschoolse kinderopvang.

Turnlessen / naschoolse sport

Voor alle kleuters zijn er wekelijks twee lestijden ( 50 minuten ) lichamelijke opvoeding voorzien, waarin ook aan sportinitiatie wordt gedaan. Deze lessen worden gegeven door de leermeester L.O. De 4- en 5-jarige kleuters dragen turnpantoffels, die door de ouders zelf worden aangekocht. Deze worden in een turnzakje bewaard.

Multimove voor kinderen: gedurende het hele schooljaar krijgen de 4- en 5- jarige kleuters de kans om aan naschoolse sport te doen op donderdag. Dit initiatief gaat uit van Sport.Vlaanderen en vindt plaats in de turnzaal van de hoofdschool. De lessen starten om 15.30u en eindigen om 16.30u. 

Soms kan het nuttig en zelfs noodzakelijk zijn dat de leerkrachten en de leraar L.O. bepaalde (medische) problemen van uw kind kennen, die mogelijk hinderlijk zijn tijdens de gewone lessen, de lessen L.O. en / of zwemmen. De leerkrachten zijn voor dergelijke problemen gehouden aan het beroepsgeheim zodat die vertrouwelijke gegevens binnen het leerkrachtenteam blijven.

Verantwoordelijkheden

Tijdens de aanwezigheid van de kinderen op school, vanaf 8.15u en tot de kinderen zijn afgehaald,ten laatste om 15.30u, zijn de leerkrachten de toezichters en is de school verantwoordelijk voor de kinderen.
Voor kinderen die met de bus komen zijn ouders verantwoordelijk tot op het ogenblik dat hun kinderen op de bus stappen en ook vanaf het ogenblik dat zij van de bus stappen. Tijdens de busrit is de begeleidster verantwoordelijk voor de kinderen.

Verkeersveiligheid

Wil u de verkeersdrukte aan de school verminderen, uw kind meer laten bewegen, uw kapoen laten gewennen in het verkeer? Laat uw kind dan deelnemen aan het fietspoolen. Op een veilige manier begeleiden enkele ouders de kinderen in groep van en naar school. Iets voor uw kind? Vraag naar meer inlichtingen.
 

Verzekering

De school heeft een verzekering:
burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de leerkrachten;
lichamelijke ongevallen van de leerlingen;
De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens alle schoolactiviteiten en op weg naar en van de school. Die weg moet de kortste, veiligste weg zijn;
Ze zijn ook verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid zolang ze onder toezicht staan van het onderwijzend personeel of van een toezichter aangesteld door de school, b.v. in de rijen, tijdens een leerwandeling, op schoolreis;
Daarbuiten blijven de ouders burgerlijk aansprakelijk voor de daden van hun kinderen. Bij mogelijke ongevallen dient een beroep gedaan te worden op uw familiale verzekering;
Elk schoolongeval moet gemeld worden door middel van een ongevallenverklaring, opgemaakt door de schooldirectie en ingevuld door de behandelend geneesheer (eventueel kan dit ook een oog- of een tandarts zijn);
Ieder schoolongeval of ongeval op weg naar of van school naar huis dient dezelfde dag aan de directeur gemeld te worden. (Indien afwezig aan een leerkracht of de administratief bediende ). Een ongeval op school dient door het kind gemeld te worden aan de leerkracht of aan de leerkracht of toezichter op de speelplaats. Bij een ongeval op weg naar of van de school kan een getuige steeds nuttig zijn;
De verzekeringspremie wordt door de school betaald. De schoolverzekering komt tussen voor het gedeelte dat niet door uw mutualiteit wordt terugbetaald. Ook erelonen worden terug betaald indien ze niet meer bedragen dan de vastgestelde barema’s. De kinderen zijn verzekerd tegen elk lichamelijk letsel;
Materiële schade zoals kleerscheuren of een kapotte schooltas, … worden nooit vergoed. Voor brillen is er een bijzondere regeling, nl. de glazen worden integraal terugbetaald en voor het montuur is er een maximum van € 25 per schadegeval.
 

Voor- en naschoolse opvang

In de hoofdschool is er voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur en naschoolse tot 18.30 uur. Deze opvang wordt georganiseerd door vzw ’t Ankertje. Ook in de vestigingsplaatsen Helstraat en Russelbeekstraat organiseert het Ankertje voor- en naschoolse opvang indien er voldoende aanvragen zijn. De opvangtijden in de wijkafdelingen worden in overleg met de betrokken ouders afgesproken. Op woensdagnamiddag is er geen opvang in de wijkafdeling Helstraat. De kleuters worden door de leidster naar de opvang in de hoofdschool gebracht. Op schoolvrije dagen is er op de wijkafdelingen geen opvang.

Voorzorgen

Waardevolle voorwerpen en eigen speelgoed laat men best thuis, dit om verlies of diefstal te voorkomen. Teken al de kledingstukken van uw kleutertje, ook het schooltasje en de brooddoos. Verloren voorwerpen kan je terugvinden in de kleuterhal waar ze zijn uitgestald. Gelieve daar een kijkje te komen nemen. De voorwerpen die aan het einde van het schooljaar niet zijn afgehaald worden aan een goed doel geschonken.

Ziek

Een kleuter is niet schoolplichtig en u bent niet verplicht een medisch attest af te leveren. Wel vragen we, wanneer een kleuter meer dan 1 dag afwezig is, de school telefonisch te verwittigen. Voor kleuters die een laatste kleuterklas overzitten is het belangrijk dat ze voor 1 dag afwezigheid een briefje van de ouders meebrengen. Dit is zo omdat deze kinderen schoolplichtig zijn. Een briefje van de ouders mag 4 keer per jaar meegegeven worden. 
 

Ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is altijd een medisch attest vereist. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.
Van rechtswege gewettigde afwezigheden.Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;Maatregelen i.v.m. bijzondere jeugdzorg;Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school.Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

Ziekte en ongevallen op school

Bij ongevallen gaat de juf rechtstreeks naar de dokter of het ziekenhuis. Gelijktijdig worden ouders verwittigd. Geef bij inschrijving voldoende telefoonnummers op zodat we zeker iemand van de naaste familieleden op de hoogte kunnen stellen en de kans geven na te komen naar de dokter of het ziekenhuis.

Zorgcoördinator

Onze zorgcoördinator is Rita Vanaenrode. Iedere maandag, woensdag en donderdag is Rita aanwezig in één van onze vestigingsplaatsen. Zij maakt graag tijd voor jullie. 

Wil je wat met haar bespreken neem contact met de school, de klasjuf of natuurlijk Rita zelf: 011/33.20.33 0486/80.99.27

Zwemmen

Om de twee weken (behalve in december, januari en februari) wordt er aan watergewenning gedaan door al de 5- jarige kleuters in het zwembad van Bilzen. De verplaatsing naar het zwembad gebeurt met de schoolbus onder de begeleiding van een leerkracht. Dit kan echter maar als er voldoende ouders meegaan om de kleuters te helpen bij het uit- en aankleden. Doe uw kleutertjes voor die dag gemakkelijke kleding aan. De kleuters krijgen 30 minuten les van een zwemmonitor. Een zwembeurt kost € 4,5 per beurt. Aan het einde van het schooljaar worden enkel de zwembeurten aangerekend tot het bedrag van de maximumfactuur bereikt wordt.